You-Zhen Lu

YOU-ZHEN LU earned her senior teacher accreditation from the Japan Ribbon Flower Making Association. She now teaches fabric flowermaking classes in Taiwan.