Xiao Hui Wang

Xiao Hui Wang is an artist, photographer, and writer. She has published several books of photographs and is a professor of photography at Shanghai University.