Ulrike Becker

Ulrike Becker, Dr. phil. habil., Dipl. Pad., Sonderschullehrerin an der Werbellinsee-Grundschule Berlin, Privatdozentin an der Universitat Potsdam, Lehrbeauftragte an der HU Berlin, Gesellschafterin der INA gGmbH an der FU Berlin,