Thomas Pakenham

Thomas Pakenham is the author of "The Scramble for Africa," which won the W. H. Smith and Alan Paton Awards.