Satya Karna

SATYA KARNA, Ex-Associate Consultant, Neuro-ophthalmology, SN, Chennai, India AMBIKA S. Consultant, Neuro-ophthalmology, SN, Chennai, India PADMAJA S. Consultant, Neuro-ophthalmology,SN, Chennai, India SMITA MENON Ex-Associate Consultant in Oculoplasty, SN, Chennai, India NIKHIL S. CHOUDHARI Associate Consultant, Glaucoma & Neuro-ophthalmology, SN, Chennai, India