Skip to main content

Nguyễn Minh Tiến

Nguyễn Minh Tiến (bút danh Nguyên Minh) là tác giả, dịch giả của nhiều tác phẩm Phật học ă chính thức xuất bản từ nhiều nm qua, từ những sách h°ớng dẫn Phật học phổ thông ến nhiều công tŕnh nghiên cứu chuyên sâu về Phật học. Ông cing ă xuất bản Mục lục ại Tạng Kinh Tiếng Việt,...See more