Natsuhiko Kyogoku

Natsuhiko Kyogoku was born in 1963. Debuted with"Ubume no naNatsuhiko Kyogoku was born in 1963. Debuted with"Ubume no natsue" in 1994, won the Japanese "Suspense Writers?Associatiotsue" in 1994, won the Japanese "Suspense Writers?Association Award" in 1996 for "Moryo no hako". Kyogoku has written sen Award" in 1996 for "Moryo no hako". Kyogoku has written several novels on the theme of jealousy. In 1997, ?he won the veral novels on the theme of jealousy. In 1997, ?he won the "Izumi Koyka Award"...See more