Skip to main content

Jesper Tang Nielsen

Jesper Tang Nielsen, Geboren 1971; Studium der Theologie an der Universitat Aarhus; 2003 Promotion; 2003-2006 Assistent Professor, seit 2007 Associate Professor fur Neues Testament an der theologischen Fakultat, Universitat Kopenhagen.