J Benton White

White is Professor of Religious Studies, San Jose State University, San Jose, California.