Hermann Deuser

Hermann Deuser, Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main und Fellow am Max-Weber-Kolleg der Universitat Erfurt.