Eytan Sheshinski

Eytan Sheshinski is Professor of Economics at Hebrew University in Jerusalem.