Evelyn Sakakida Rawski

Rawski is Professor of History, University of Pittsburgh.