Dieter Eickmann

Lothar Briesemeister, Kammergericht Berlin; Michael Dumig, Universitat Mainz; Dieter Eickmann, Fachhochschule fur Verwaltung und Rechtspflege, Berlin; Sigrun Erber-Faller, Notarin, Memmingen; Hans Herrmann, Notar a.D., Memmingen; Ulrich Keller, Fachhochschule fur Verwaltung und Rechtspflege, Berlin; Jorg Munzig, Notar, Neu-Ulm; Robert Sieghortner, Notar a.D., Erlangen, Universitat Erlangen-Nurnberg.