Skip to main content

Weekend Special | Take 10% Off. Get the code »

Diệu Hạnh Giao Trinh

Nữ c s) Giao Trinh, Phap danh Diệu Hạnh, la dịch giả Phật giao a xuất bản nhiều dịch phẩm ợc chuyển dịch từ Han ngữ, Anh ngữ cing nh Phap ngữ. Hiện co ang sống va lam việc tại Paris, Phap quốc. Nhiều tac phẩm a xuất bản nh Truyện cổ Phật giao, Truyền thuyết về Bồ Tat Quan Thế Am,...See more