Atsuko Hirai

Atsuko Hirai is Kazushige Hirasawa Professor of History at Bates College.