Zema Ener Ijas Pat Ri a Ku Ventil Cija

by ,

Write The First Customer Review

J. Zem a darba teor tiskaj da ir apl kotas zemas ener ijas pet ri a kas un pa reiz j prakse to ventil cijas sist mu izveid un gaisa daudzuma noteik an . Darb ir noteikts k di parametri raksturo iek telpu gaisa kvalit ti un k das ir to pie aujam s robe v rt bas, lai saglab tu nekait gu dz vojamo vidi. Darba p t jumu da ir izstr d ta jauna apr ina metode dinamiski main gu iek telpu gaisa kvalit tes parametru noteik anai, kura izriet no masas balanca un balst s uz ra gaisa parametriem, pies r ot jiem iek telp s, kas tilpumu un ...

Zema Ener Ijas Pat Ri a Ku Ventil Cija 2014, Globeedit

ISBN-13: 9783639688900

Trade paperback

Select