This volume covers the Shabbat Morning Service from the Barekhu to the end of the Shaharit Amidah. Prayers Studied * Barekhu * Yotzer'Or * Ahavah Rabbah * Shema * V'Ahavta * Mi Khamokha * Adonai S'fatai Tiftah * Avot v'Imahot * G'vurot * K'dushah * K'dushat ha-Yom shel Shabbat * Birkat Hoda'ah * Sim Shalom * Oseh Shalom

Shabbat Morning 2004, Torah Aura Productions

ISBN-13: 9781891662416

Trade paperback

Select
Shabbat Morning 2004, Torah Aura Productions, Los Angeles, CA

ISBN-13: 9781891662386

Trade paperback

Select