Mairidh an Dochas/The Dream Shall Never Die (Gaelic edition): 100 Iatha a Dh'Atharraich Alba Gu BraTh/100 Days That Changed Scotland Forever

by

Write The First Customer Review

Sgeulachd na h-iomairt a thug crathadh don RA gu a bun, mar a thachair e, agus a' bhuaidh a bhios aig an iomairt airson neo-eisimeileachd na h-Alba air poileataigs ann am Breatann san am ri thighinn.Tha Ailig Salmond air a bhith gu mor airson neo-eisimeileachd na h-Alba fad a bheatha. San t-Sultain 2014 thainig e gle fhaisg air sin a thoirt gu buil.Ann an leabhar-latha inntinneach, air a sgriobhadh na dhoigh eirmseach fhein, tha Salmond gar toirt a-steach gu cridhe na h-iomairt BU CHOIR, a' sealltainn de chaidh a radh agus ...

Mairidh an Dochas/The Dream Shall Never Die (Gaelic edition): 100 Iatha a Dh'Atharraich Alba Gu BraTh/100 Days That Changed Scotland Forever 2015, William Collins, London

ISBN-13: 9780008158736

Trade paperback

Select