B
• BBenson, Shirley
• BGleason, Abbott, Professor
• BKhrushchev, Sergei
• BKhrushchev, Sergei, Mr.
• BTaubman, William
• BTaubman, William, Prof.
• BTaubman, William, Professor