Find Your Next Favorite Book
Our Money-Back Guarantee

Urantijos Knyga

by

Jks k tik atradote literatkrin/ sedevr, pateikiant/ atsakymus apie Diev, gyvybs piln visat, pasaulio praeit/ ir ateit/ bei Jzaus gyvenim. Urantijos knyga sujungia istorij, moksl ir religij / gyvenimo filosofij, kuri Jkss gyvenimui atnes naujos reiksms bei vilties. Jeigu ieskote atsakyms, skaitykite Urantijos knyg! Pasauliui reikia naujos dvasins tiesos, galinios sis laiks vyrams ir moterims pasiklyti intelektualin/ keli / asmenin/ santyk/ su Dievu. Urantijos knyga, pltodama pasaulio religin/ palikim, nusako begalin ~monijos lemt/, kurios pagrindas - gyvas tikjimas, vedantis link asmeninio dvasinio tobuljimo ir am~ino isgyvenimo. Sis mokyms atskleid~iams naujs tiess galia pakyls ir pastkms ~monijos mstym bei tikjim tkkstantmeiu / priek/. Tredalis Urantijos knygos - /kvepianti viso Jzaus gyvenimo istorija ir jo tikrsjs mokyms apreiskimas. Sis panoraminis pasakojimas apima Jzaus gimim, vaikyst, paauglysts metus, brandos keliones ir nuotykius, viesj tarnyst, nukry~iavim bei 19 apsireiskims po prisiklimo. Sis /kvepiantis pasakojimas pateikia Jzs ne kaip pagrindin kriksionybs asmenyb, bet kaip vedl/, priimant/ bet kokio tikjimo ir kilms ieskotojus. Hide synopsis

Find your copy

Buy it from  $18.75
Buy new from  $99.49

Change currency

Reviews of Urantijos Knyga

Write this item's first Alibris review Review it now

Discussions about Urantijos Knyga

Start a new discussion
  1. What's on your mind? Review post guidelines

Join Today!

Share your ideas with other community members

Create account

Already a member?

Log in now

Subjects related to Urantijos Knyga

Get $300 in coupons and other goodies. Sign up for newsletter No, thank you.

You're signed up (and we you). Watch for our Welcome e-mail and your first coupon. Thanks!