Find Your Next Favorite Book
Save up to $20
Our Money-Back Guarantee

Predatory Lending and Reverse Redlining: Are Low-Income

by

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1853 edition. Uittreksel: ...name noemt, en, als de dienstknecht Gods, wien eene openbaring te beurt viel, op zijn persoon nadruk legt, terwijl die van het 4de Evangelie daarentegen als 't ware zoekt weg te schuilen. In het geheel schijnen beide geschriften wel van eene verschillende gemoedsrigting te getuigen. "Hier valt u zelfgevoel, daar zelfverzaking; hier ernst, daar zachtlieid; hier strengheid, daar liefde; hier meer de berisper, bedreiger, bestraffer, daar de vermaner, die van liefde spreekt en door liefde tracht te winnen, in het oog" (bl. 68). Kortom, "het s, of een Johannes, van het karakter als de Dooper, de strenge Boetprofeet, de man der woestijn, de tweede Elia, de Openbaring heeft opgesteld, terwijl wij bij het Evangelie en de Brieven ons onwillekeurig eene schets ontwerpen van het zacht, gevoelig, liefdevol karakter huns schrijvers. Het is, als verneemt men in de Openbaring den weergalm van het: "Gij adderenteelt! De bijl ligt alreede aan den wortel der boomen!" Maar boven het Evangelie (en wij sluiten er de Brieven bij in) zouden wij, met Herder, de woorden willen stellen: "Een Engel heeft het geschreven" (bl. 69). In de derde plaats komt hier in aanmerking het verschil van leerstellig standpunt in de Johanneische schriften, en, daar dit wel het hoofdzakelijke is, waarop de bestrijders der identiteit van hunne schrijvers zich beroepen, zoo wordt daaraan te regt ook door Dr. Niermeijer dubbele opmerkzaamheid gewijd. Naar zijn oordeel behoort er de stoutste miskenning der waarheid toe, om hier, met Ebrard, in plaats van verschil, de meest mogelijke eenheid en overeenstemming te zien, ofschoon het ook van den anderen kant niet geloochend kan worden, dat eene te materiele opvatting van den inhoud der Openbaring, en eene te spirituele van dien des... Hide synopsis

Find your copy

Buy it from  $29.65
Buy new from  $29.65

Change currency

Reviews of Predatory Lending and Reverse Redlining: Are Low-Income

Write this item's first Alibris review Review it now

Discussions about Predatory Lending and Reverse Redlining: Are Low-Income

Start a new discussion
  1. What's on your mind? Review post guidelines

Join Today!

Share your ideas with other community members

Create account

Already a member?

Log in now

Get $300 in coupons and other goodies. Sign up for newsletter No, thank you.

You're signed up (and we you). Watch for our Welcome e-mail and your first coupon. Thanks!